Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


c-sharp-pgsqconn

C Sharp - PostgreSQL connector

using Npgsql;

.
.
.

      mojaKlasa m = new mojaKlasa(); //gdzie m.connectString() = "Server=10.1.0.143;Port=5432;User Id=login;Password=pass;Database=bazaDanych;Sslmode=Prefer;Protocol=3;Encoding=UNICODE;"
      NpgsqlConnection conn = new NpgsqlConnection(m.connectString());
      try
      {
        conn.Open();
        NpgsqlCommand command = new NpgsqlCommand("SELECT * FROM adm.typ_sprzetu ORDER BY nazwa", conn);
        NpgsqlDataReader dr = command.ExecuteReader();
        while (dr.Read())
        {
          typFrazy.Items.Add(new MyListBoxItemValue(dr.GetString(1), dr.GetInt32(0)));
        }
        dr.Close();
        command = new NpgsqlCommand("SELECT sprzet.id, sprzet.nazwa, (SELECT typ_sprzetu.nazwa FROM adm.typ_sprzetu WHERE typ_sprzetu.id = sprzet.typ_sprzetu_id), sprzet.ilosc, (SELECT count(*) FROM adm.sprzet2komp WHERE sprzet2komp.sprzet_id = sprzet.id), sprzet.nr_inw FROM adm.sprzet WHERE skasowany = FALSE ORDER BY nazwa", conn);
        dr = command.ExecuteReader();
        int a = 1;
        string[] row = new string[7];
        while (dr.Read())
        {
          row[0] = a.ToString();
          row[1] = dr.GetString(1);
          row[2] = dr.GetString(2);
          row[3] = dr.GetInt32(3).ToString();
          row[4] = dr.GetInt64(4).ToString();
          row[5] = dr.GetString(5);
          row[6] = dr.GetInt32(0).ToString();
          tabSprzetu.Rows.Add(row);
          a++;
        }
      }
      catch (Exception ee)
      {
        MessageBox.Show("Problem z połączeniem do bazy danych: " + ee.ToString());
      }
      finally
      {
        conn.Close();
      }

.
.
.

        mojaKlasa m = new mojaKlasa();
        NpgsqlConnection conn = new NpgsqlConnection(m.connectString());
        try
        {
          MyListBoxItemValue typ0 = (MyListBoxItemValue)typ.SelectedItem;
          conn.Open();
          NpgsqlCommand command = new NpgsqlCommand("INSERT INTO adm.sprzet (nazwa, opis, typ_sprzetu_id, nr_seryjny, ilosc, nr_inw) values (:nazwa, :opis, :typ, :nr_seryjny, :ilosc, :nr_inw)", conn);
          command.Parameters.Add(new NpgsqlParameter("nazwa", DbType.String));
          command.Parameters.Add(new NpgsqlParameter("opis", DbType.String));
          command.Parameters.Add(new NpgsqlParameter("typ", DbType.Int32));
          command.Parameters.Add(new NpgsqlParameter("nr_seryjny", DbType.String));
          command.Parameters.Add(new NpgsqlParameter("ilosc", DbType.Int32));
          command.Parameters.Add(new NpgsqlParameter("nr_inw", DbType.String));
          command.Parameters[0].Value = nazwa.Text;
          command.Parameters[1].Value = opis.Text;
          command.Parameters[2].Value = typ0.ItemData;
          command.Parameters[3].Value = nrSer.Text;
          command.Parameters[4].Value = int.Parse(ilosc.Text);
          command.Parameters[5].Value = nrInw.Text;
          command.ExecuteNonQuery();
        }
        catch (Exception ee)
        {
          MessageBox.Show("Problem z połączeniem do bazy danych: " + ee.ToString());
        }
        finally
        {
          conn.Close();
        }
c-sharp-pgsqconn.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/16 11:47 (edycja zewnętrzna)