Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


cacti_0.8.8h_weathermap_0.98

Cacti 0.8.8h + Weathermap 0.98

Wstęp

Instalujemy Debiana w wersji 8 (chodzi o obsługę PHP 5.x) - wersję minimum z SSH. Doinstalowujemy pakiety:

aptitude install nginx php5-fpm php5-mysql php5-gd mysql-server mysql-client bzip2 unzip p7zip-full mc libphp-adodb php5-cli php5-snmp rrdtool snmp ucf iputils-ping

Nginx

Edytujemy plik: /etc/nginx/sites-enabled/default i ustawiamy w nim:

server {
    listen 80 default_server;
    listen [::]:80 default_server;

    root /var/www/html;
    index index.php;
    server_name _;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
    }
}

Reload konfiguracji:

/etc/init.d/nginx reload

MySQL

root@cacti:~# mysql -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 86
Server version: 5.5.62-0+deb8u1 (Debian)

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE USER 'cacti'@'localhost' IDENTIFIED BY 'cacti4321';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> CREATE DATABASE cacti;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON cacti.* TO cacti@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> \q
Bye

Aplikacja

cd /var/www/
wget https://github.com/howardjones/network-weathermap/releases/download/version-0.98/php-weathermap-0.98.zip
wget https://www.cacti.net/downloads/cacti-0.8.8h.tar.gz
unzip ./php-weathermap-0.98.zip
tar xzf ./cacti-0.8.8h.tar.gz
mv ./cacti-0.8.8h/* ./html
rm ./cacti-0.8.8h
mv ./weathermap ./html/plugins/
rm cacti-0.8.8h.tar.gz
rm php-weathermap-0.98.zip
cd html
mysql -u cacti -p cacti < ./cacti.sql

Edytujemy plik /var/www/html/include/config.php. Przechodzimy do strony http://naszeip/

Gotowy obraz VM

Informacje:

Obraz został stworzony pod kontrolą Proxmoxa w formacie qcow2 - po rozpakowaniu będzie zajmował 32GB!

Debian 8 x64

DHCP Client jest włączony

SSH:
devel/pld
root/pld

MySQL:
root/pld
cacti/cacti4321

Cacti:
http://ip/
admin/admin0987654321

Link do pobrania: http://tt.orchia.pl/vm_qcow2_debian8x64_cacti0.8.8h_weathermap0.98.7z (538MB)

cacti_0.8.8h_weathermap_0.98.txt · ostatnio zmienione: 2019/02/22 11:40 przez kamil