Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


nanopi_neo

NanoPi Neo

Schematy GPIO

Cała specyfikacja znajduje się tu: http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/NanoPi_NEO

Warto zainstalować

apt install i2c-tools

WiringPI

Instalujemy w systemie bibliotekę do obsługi GPIO: https://github.com/friendlyarm/WiringNP - jest to fork WiringPI dostosowany do NanoPi Neo

Ściągamy pliki:

git clone https://github.com/friendlyarm/WiringNP

W czasie gdy to piszę biblioteka nie rozpoznaje poprawnie urządzenia i należy zmodyfikować źródła. Edytujemy plik wiringPi/boardtype_friendlyelec.c i zmieniamy w nim treść z:

  if (!(f = fopen("/sys/class/sunxi_info/sys_info", "r"))) {
    LOGE("open /sys/class/sunxi_info/sys_info failed.");
    return -1;
  }

Na:

  if (!(f = fopen("/sys/class/sunxi_info/sys_info", "r"))) {
    if (!(f = fopen("/etc/sys_info", "r"))) {
      LOGE("open /sys/class/sunxi_info/sys_info failed.");
      return -1;
    }
  }

Tworzymy plik /etc/sys_info i zapisujemy do niego wartość:

sunxi_platform  : Sun8iw7p1
sunxi_secure   : normal
sunxi_chipid   : 2c21020e786746240000540000000000
sunxi_chiptype  : 00000042
sunxi_batchno   : 1
sunxi_board_id  : 1(0)

Kompilujemy i instalujemy bibliotekę:

cd WiringNP/
chmod 755 build
./build

Sprawdzamy czy sprzęt jest wykrywany poprawnie przez bibliotekę za pomocą polecenia:

# gpio readall
 +-----+-----+----------+------+---+-NanoPi-NEO--+------+----------+-----+-----+
 | BCM | wPi |  Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name   | wPi | BCM |
 +-----+-----+----------+------+---+----++----+---+------+----------+-----+-----+
 |   |   |   3.3V |   |  | 1 || 2 |  |   | 5V    |   |   |
 | 12 |  8 | GPIOA12 | ALT5 | 0 | 3 || 4 |  |   | 5V    |   |   |
 | 11 |  9 | GPIOA11 | ALT5 | 0 | 5 || 6 |  |   | 0v    |   |   |
 | 203 |  7 | GPIOG11 | OFF | 0 | 7 || 8 | 0 | OFF | GPIOG6  | 15 | 198 |
 |   |   |    0v |   |  | 9 || 10 | 0 | OFF | GPIOG7  | 16 | 199 |
 |  0 |  0 |  GPIOA0 | OFF | 0 | 11 || 12 | 0 | OFF | GPIOA6  | 1  | 6  |
 |  2 |  2 |  GPIOA2 | OFF | 0 | 13 || 14 |  |   | 0v    |   |   |
 |  3 |  3 |  GPIOA3 |  IN | 1 | 15 || 16 | 0 | OFF | GPIOG8  | 4  | 200 |
 |   |   |   3.3v |   |  | 17 || 18 | 0 | OFF | GPIOG9  | 5  | 201 |
 | 64 | 12 |  GPIOC0 | OFF | 0 | 19 || 20 |  |   | 0v    |   |   |
 | 65 | 13 |  GPIOC1 | OFF | 0 | 21 || 22 | 0 | OFF | GPIOA1  | 6  | 1  |
 | 66 | 14 |  GPIOC2 | OFF | 0 | 23 || 24 | 0 | OFF | GPIOC3  | 10 | 67 |
 +-----+-----+----------+------+---+----++----+---+------+----------+-----+-----+
 | BCM | wPi |  Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name   | wPi | BCM |
 +-----+-----+----------+------+---+-NanoPi-NEO--+------+----------+-----+-----+

 +-----+----NanoPi-NEO USB/Audio-+----+
 | BCM | wPi |  Name  | Mode | V | Ph |
 +-----+-----+----------+------+---+----+
 |   |   |    5V |   |  | 25 |
 |   |   | USB-DP1 |   |  | 26 |
 |   |   | USB-DM1 |   |  | 27 |
 |   |   | USB-DP2 |   |  | 28 |
 |   |   | USB-DM2 |   |  | 29 |
 |   |   |  IR-RX |   |  | 30 |
 | 17 | 19 | GPIOA17 | OFF | 0 | 31 |
 |   |   | PCM/I2C |   |  | 32 |
 |   |   | PCM/I2C |   |  | 33 |
 |   |   | PCM/I2C |   |  | 34 |
 |   |   | PCM/I2C |   |  | 35 |
 |   |   |    0V |   |  | 36 |
 +-----+-----+----------+------+---+----+

 +-----+----NanoPi-NEO Debug UART-+----+
 | BCM | wPi |  Name  | Mode | V | Ph |
 +-----+-----+----------+------+---+----+
 |  4 | 17 |  GPIOA4 | ALT5 | 0 | 37 |
 |  5 | 18 |  GPIOA5 | ALT5 | 0 | 38 |
 +-----+-----+----------+------+---+----+

Czujnik temperatury i wilgotności powietrza DHT11

Podłączamy wg schematu:

Czyli:

 • pin 15 - GPIO3
 • pin 4 - 5V
 • pin 6 - GND

Przykładowy program, który korzysta z biblioteki WiringPI mamy tu: https://github.com/nkundu/wiringpi-examples/blob/master/dht11.c

/*
 * dht11.c:
 *	Simple test program to test the wiringPi functions
 *	DHT11 test
 */

#include <wiringPi.h>

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#define MAXTIMINGS	85
#define DHTPIN		7
int dht11_dat[5] = { 0, 0, 0, 0, 0 };

void read_dht11_dat()
{
	uint8_t laststate	= HIGH;
	uint8_t counter		= 0;
	uint8_t j		= 0, i;
	float	f; /* fahrenheit */

	dht11_dat[0] = dht11_dat[1] = dht11_dat[2] = dht11_dat[3] = dht11_dat[4] = 0;

	/* pull pin down for 18 milliseconds */
	pinMode( DHTPIN, OUTPUT );
	digitalWrite( DHTPIN, LOW );
	delay( 18 );
	/* then pull it up for 40 microseconds */
	digitalWrite( DHTPIN, HIGH );
	delayMicroseconds( 40 );
	/* prepare to read the pin */
	pinMode( DHTPIN, INPUT );

	/* detect change and read data */
	for ( i = 0; i < MAXTIMINGS; i++ )
	{
		counter = 0;
		while ( digitalRead( DHTPIN ) == laststate )
		{
			counter++;
			delayMicroseconds( 1 );
			if ( counter == 255 )
			{
				break;
			}
		}
		laststate = digitalRead( DHTPIN );

		if ( counter == 255 )
			break;

		/* ignore first 3 transitions */
		if ( (i >= 4) && (i % 2 == 0) )
		{
			/* shove each bit into the storage bytes */
			dht11_dat[j / 8] <<= 1;
			if ( counter > 16 )
				dht11_dat[j / 8] |= 1;
			j++;
		}
	}

	/*
	 * check we read 40 bits (8bit x 5 ) + verify checksum in the last byte
	 * print it out if data is good
	 */
	if ( (j >= 40) &&
	   (dht11_dat[4] == ( (dht11_dat[0] + dht11_dat[1] + dht11_dat[2] + dht11_dat[3]) & 0xFF) ) )
	{
		f = dht11_dat[2] * 9. / 5. + 32;
		printf( "Humidity = %d.%d %% Temperature = %d.%d *C (%.1f *F)\n",
			dht11_dat[0], dht11_dat[1], dht11_dat[2], dht11_dat[3], f );
	}else {
		printf( "Data not good, skip\n" );
	}
}

int main( void )
{
	printf( "Raspberry Pi wiringPi DHT11 Temperature test program\n" );

	if ( wiringPiSetup() == -1 )
		exit( 1 );

	while ( 1 )
	{
		read_dht11_dat();
		delay( 1000 ); /* wait 1sec to refresh */
	}

	return(0);
}

Modyfikujemy linie:

#define DHTPIN		7

Zmieniając na:

#define DHTPIN		3

Jest to nr portu w WiringPI. Można odczytać za pomocą polecenia: „gpio readall” - u mnie akurat podłączony do pinu nr 15 (kolumna Physical) - co daje nr 3 (kolumna wPi).

Kompilujemy:

gcc -Wall -o dht11 dht11.c -lwiringPi -lpthread

Uruchamiamy:

root@nanopineo:~/tests# ./dht11
Raspberry Pi wiringPi DHT11 Temperature test program
Data not good, skip
Data not good, skip
Humidity = 36.0 % Temperature = 23.7 *C (73.4 *F)
Data not good, skip
Humidity = 36.0 % Temperature = 23.8 *C (73.4 *F)
Data not good, skip
Humidity = 36.0 % Temperature = 23.8 *C (73.4 *F)
^C
root@nanopineo:~/tests#

Ctrl C zatrzymujemy program.

Wyświetlacz LCD 2x16 I2C

Podłączamy wg schematu:

Czyli:

 • pin 3 - I2C SDA
 • pin 5 - I2C SCL
 • pin 2 - 5V
 • pin 14 - GND

Przykładowy program, który korzysta z biblioteki WiringPI mamy tu: http://www.bristolwatch.com/rpi/code/i2clcd.txt

/*
*
* by Lewis Loflin www.bristolwatch.com lewis@bvu.net
* http://www.bristolwatch.com/rpi/i2clcd.htm
* Using wiringPi by Gordon Henderson
*
*
* Port over lcd_i2c.py to C and added improvements.
* Supports 16x2 and 20x4 screens.
* This was to learn now the I2C lcd displays operate.
* There is no warrenty of any kind use at your own risk.
*
*/

#include <wiringPiI2C.h>
#include <wiringPi.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

// Define some device parameters
#define I2C_ADDR  0x27 // I2C device address

// Define some device constants
#define LCD_CHR 1 // Mode - Sending data
#define LCD_CMD 0 // Mode - Sending command

#define LINE1 0x80 // 1st line
#define LINE2 0xC0 // 2nd line

#define LCD_BACKLIGHT  0x08 // On
// LCD_BACKLIGHT = 0x00 # Off

#define ENABLE 0b00000100 // Enable bit

void lcd_init(void);
void lcd_byte(int bits, int mode);
void lcd_toggle_enable(int bits);

// added by Lewis
void typeInt(int i);
void typeFloat(float myFloat);
void lcdLoc(int line); //move cursor
void ClrLcd(void); // clr LCD return home
void typeln(const char *s);
void typeChar(char val);
int fd; // seen by all subroutines

int main()  {

 if (wiringPiSetup () == -1) exit (1);

 fd = wiringPiI2CSetup(I2C_ADDR);

 //printf("fd = %d ", fd);

 lcd_init(); // setup LCD

 char array1[] = "Hello world!";

 while (1)  {

  lcdLoc(LINE1);
  typeln("Using wiringPi");
  lcdLoc(LINE2);
  typeln("Geany editor.");

  delay(2000);
  ClrLcd();
  lcdLoc(LINE1);
  typeln("I2c Programmed");
  lcdLoc(LINE2);
  typeln("in C not Python.");

  delay(2000);
  ClrLcd();
  lcdLoc(LINE1);
  typeln("Arduino like");
  lcdLoc(LINE2);
  typeln("fast and easy.");

  delay(2000);
  ClrLcd();
  lcdLoc(LINE1);
  typeln(array1);

  delay(2000);
  ClrLcd(); // defaults LINE1
  typeln("Int ");
  int value = 20125;
  typeInt(value);

  delay(2000);
  lcdLoc(LINE2);
  typeln("Float ");
  float FloatVal = 10045.25989;
  typeFloat(FloatVal);
  delay(2000);
 }

 return 0;

}


// float to string
void typeFloat(float myFloat)  {
 char buffer[20];
 sprintf(buffer, "%4.2f", myFloat);
 typeln(buffer);
}

// int to string
void typeInt(int i)  {
 char array1[20];
 sprintf(array1, "%d", i);
 typeln(array1);
}

// clr lcd go home loc 0x80
void ClrLcd(void)  {
 lcd_byte(0x01, LCD_CMD);
 lcd_byte(0x02, LCD_CMD);
}

// go to location on LCD
void lcdLoc(int line)  {
 lcd_byte(line, LCD_CMD);
}

// out char to LCD at current position
void typeChar(char val)  {

 lcd_byte(val, LCD_CHR);
}


// this allows use of any size string
void typeln(const char *s)  {

 while ( *s ) lcd_byte(*(s++), LCD_CHR);

}

void lcd_byte(int bits, int mode)  {

 //Send byte to data pins
 // bits = the data
 // mode = 1 for data, 0 for command
 int bits_high;
 int bits_low;
 // uses the two half byte writes to LCD
 bits_high = mode | (bits & 0xF0) | LCD_BACKLIGHT ;
 bits_low = mode | ((bits << 4) & 0xF0) | LCD_BACKLIGHT ;

 // High bits
 wiringPiI2CReadReg8(fd, bits_high);
 lcd_toggle_enable(bits_high);

 // Low bits
 wiringPiI2CReadReg8(fd, bits_low);
 lcd_toggle_enable(bits_low);
}

void lcd_toggle_enable(int bits)  {
 // Toggle enable pin on LCD display
 delayMicroseconds(500);
 wiringPiI2CReadReg8(fd, (bits | ENABLE));
 delayMicroseconds(500);
 wiringPiI2CReadReg8(fd, (bits & ~ENABLE));
 delayMicroseconds(500);
}


void lcd_init()  {
 // Initialise display
 lcd_byte(0x33, LCD_CMD); // Initialise
 lcd_byte(0x32, LCD_CMD); // Initialise
 lcd_byte(0x06, LCD_CMD); // Cursor move direction
 lcd_byte(0x0C, LCD_CMD); // 0x0F On, Blink Off
 lcd_byte(0x28, LCD_CMD); // Data length, number of lines, font size
 lcd_byte(0x01, LCD_CMD); // Clear display
 delayMicroseconds(500);
}

Szukamy linię:

#define I2C_ADDR  0x27 // I2C device address

I upewniamy się, że nasz kontroler I2C ma ten sam adres. Sprawdzić możemy to poleceniem:

# i2cdetect -y 0
   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00:     -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- 27 -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --

Kompilujemy:

gcc -Wall -o i2clcd i2clcd.c -lwiringPi -lpthread

Po uruchomieniu na wyświetlaczu powinny pojawić się napisy - jeśli się nie pojawiają to może wystarczy wyregulować ekran pokrętłem za pomocą śrubokręta.

Przycisk

Podłączamy wg schematu:

Czyli:

 • pin 24 - GPIO 10
 • pin 20 - GND

Przykładowy program, który korzysta z biblioteki WiringPI mamy tu: https://www.waveshare.com/wiki/Raspberry_Pi_Tutorial_Series:_External_Button

#include <stdio.h>
#include <wiringPi.h>

char KEY = 10;

int main()
{
  if (wiringPiSetup() < 0)return 1 ;
  // Sets the pin as input.
  pinMode(KEY,INPUT);
  // Sets the Pull-up mode for the pin.
  pullUpDnControl(KEY, PUD_UP);
  printf("Key Test Program!!!\n");
  while(1)
  {
    if (digitalRead(KEY) == 0)
    {
      printf ("KEY PRESS\n") ;
      // Returns the value read at the given pin. It will be HIGH or LOW (0 or 1).
      while(digitalRead(KEY) == 0)
        delay(100);
    }
    delay(100);
  }
}

Gdzie linia:

char KEY = 10;

Jest to nr portu w WiringPI. Można odczytać za pomocą polecenia: „gpio readall” - u mnie akurat podłączony do pinu nr 24 (kolumna Physical) - co daje nr 10 (kolumna wPi).

Kompilujemy:

gcc -Wall ./button.c -o ./button -lwiringPi -lpthread

I uruchamiamy:

# ./button
Key Test Program!!!
KEY PRESS
KEY PRESS
KEY PRESS
KEY PRESS
KEY PRESS
KEY PRESS
KEY PRESS
^C

Dioda

Podłączamy wg schematu:

Czyli:

 • pin 22 - GPIO 6
 • pin 6 - GND (nóżka krótsza)

Przykładowy program, który korzysta z biblioteki WiringPI mamy tu: https://www.waveshare.com/wiki/Raspberry_Pi_Tutorial_Series:_External_Button

#include <wiringPi.h>

#define DIODE 6

int main (void)
{
 wiringPiSetup () ;
 pinMode (DIODE, OUTPUT) ;
 for (;;)
 {
  digitalWrite (DIODE, HIGH) ; delay (500) ;
  digitalWrite (DIODE, LOW) ; delay (500) ;
 }
 return 0 ;
}

Gdzie linia:

#define DIODE 6

Jest to nr portu w WiringPI. Można odczytać za pomocą polecenia: „gpio readall” - u mnie akurat podłączony do pinu nr 22 (kolumna Physical) - co daje nr 6 (kolumna wPi).

Kompilujemy:

gcc -Wall ./diode.c -o ./diode -lwiringPi -lpthread

Po uruchomieniu dioda powinna migać.

Dioda RGB

Podłączamy wg schematu:

Czyli:

 • pin 1 - 3,3V
 • pin 12 - GPIO1
 • pin 13 - GPIO2
 • pin 15 - GPIO3

Przykładowy program, który korzysta z biblioteki WiringPI mamy tu: https://www.admfactory.com/rgb-led-on-raspberry-pi-using-c/

#include <wiringPi.h>
#include <softPwm.h>
#include <stdio.h>

#define LedPinRed  1
#define LedPinGreen 2
#define LedPinBlue  3

const int colors[] = {0xFF0000, 0x00FF00, 0x0000FF, 0xFFFF00, 0x00FFFF, 0xFF00FF, 0xFFFFFF, 0x9400D3};

int map(int x, int in_min, int in_max, int out_min, int out_max)
{
    return (x -in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
}

void ledInit(void)
{
    softPwmCreate(LedPinRed, 0, 100); //create a soft pwm, original duty cycle is 0Hz, range is 0~100
    softPwmCreate(LedPinGreen,0, 100);
    softPwmCreate(LedPinBlue, 0, 100);
}

void ledColorSet(int color)    //set color, for example: 0xde3f47
{
    int r_val, g_val, b_val;

    r_val = (color & 0xFF0000) >> 16; //get red value
    g_val = (color & 0x00FF00) >> 8;  //get green value
    b_val = (color & 0x0000FF) >> 0;  //get blue value

    r_val = map(r_val, 0, 255, 0, 100);  //change a num(0~255) to 0~100
    g_val = map(g_val, 0, 255, 0, 100);
    b_val = map(b_val, 0, 255, 0, 100);

    softPwmWrite(LedPinRed,  100 - r_val); //change duty cycle
    softPwmWrite(LedPinGreen, 100 - g_val);
    softPwmWrite(LedPinBlue, 100 - b_val);
}

int main(void)
{
    int i;

    if(wiringPiSetup() < 0) { //when initialize wiringPi failed, print message to screen
        printf("setup wiringPi failed !\n");
        return -1;
    }

    ledInit();

    while(1) {
        for(i = 0; i < sizeof(colors)/sizeof(int); i++) {
            ledColorSet(colors[i]);
            delay(1000);
        }
    }
    return 0;
}

Gdzie linie:

#define LedPinRed  1
#define LedPinGreen 2
#define LedPinBlue  3

Są to nr portów w WiringPI. Można odczytać je za pomocą polecenia: „gpio readall” - u mnie akurat podłączone do pinów nr 12, 13, 15 (kolumna Physical) - co daje nr 1, 2, 3 (kolumna wPi).

Kompilujemy:

gcc -Wall ./diodergb.c -o ./diodergb -lwiringPi -lpthread

Po uruchomieniu dioda powinna migać na różne kolory.

nanopi_neo.txt · ostatnio zmienione: 2020/12/18 09:57 przez kamil