Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


nginx

Wstęp

Ostatnio przeszedłem z Apache na Nginx'a i postanowiłem napisać małe „how to” jak to wykonać - może komuś się przyda. Czemu się zdecydowałem na Nginx'a? Apache zajmuje dużo pamięci oraz jest mniej wydajny.

Instalacja

poldek:/all-avail> install nginx-light

Konfiguracja

Opis pliku konfiguracji /etc/nginx/nginx-light.conf (opisuje to co możemy zmieniać):

user          nginx nginx;
worker_processes    5;
error_log        /var/log/nginx/nginx-light_error.log;
pid           /var/run/nginx-light.pid;

Kolejno:

 • pierwsza linia definiuje na jakim użytkowniku ma być uruchomiona usługa,
 • worker_process - ile ma być uruchomionych wątków Nginx'a,
 • error_log definiuje plik, gdzie będą zapisywane błędy,
 • pid - gdzie ma być zapisywany process ID - nie zmieniamy.
events {
    worker_connections   2048;
    use epoll;
}

Worker_connections - ilość requestów na wątek.

http {
    include     /etc/nginx/mime.types;
    default_type  application/octet-stream;

    log_format   main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] $request '
                '"$status" $body_bytes_sent "$http_referer" '
                '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
    access_log   /var/log/nginx/nginx-light_access.log  main;
    sendfile    on;
    tcp_nopush   on;
    tcp_nodelay   on;
    server_names_hash_bucket_size  128;
    types_hash_max_size   2048;
    types_hash_bucket_size 64;
    #keepalive_timeout   0;
    keepalive_timeout    65;
    limit_zone   test-limit   $binary_remote_addr   10m;
    #gzip  on;
    server {
        listen     80;
        server_name   localhost;
        access_log   /var/log/nginx/nginx-light_access.log main;
        client_max_body_size  10M;

        location / {
            autoindex    on;
            root  /home/services/nginx/html;
            index  index.html index.htm index.php;
            limit_conn   test-limit   15;
        }


#        location /nginx_status {
#            stub_status   on;
#            access_log   off;
#            allow  127.0.0.1;
#            deny  all;
#        }

#        error_page   404   /404.html;
#        error_page   500 502 503 504 /50x.html;
#        location = /50x.html {
#            root  /home/services/http/error-pages;
#        }
#        location = /404.html {
#            root  /home/services/http/error-pages;
#        }

#        location ~ \.php$ {
#            include     /etc/nginx/fastcgi.params;
#            fastcgi_pass  127.0.0.1:1026;
#            fastcgi_index  index.php;
#            fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME /home/services/nginx/html$fastcgi_script_name;
#        }

    }

}

Sekcja http:

Sekcja server:

 • listen - na jakim porcie ma nasłuchiwać vhost, pierwszy vhost jest domyslnym vhostem, możliwe kombinacje co do portu i adres IP to: listen IP:port; gdzie * = 0.0.0.0 (np *:80),
 • server_name - definiujemy vhost'a, a po spacji definiujemy aliasy, aczkolwiek przy domyślnym vhoście nie ma to znaczenia,
 • location / - tu ustawiamy opcje dotyczącego katalogu root w vhoście,
 • autoindex - on włącza tworzenie się autoindeksów,
 • root - definiowania katalogu root dla danego vhost'a,
 • index - tu definiujemy domyslne pliki, które będą otwierane po wejściu do katalogu,
 • location /nginx_status - włącza status Nginx'a pod danym virtualnym katalogiem vhost'a - przydatne do statystyk (opis niżej),
 • error_page - definiowanie plików w przypadku błędów - 404, 500, itp,
 • location ~ \.php$ - definiowanie obsługi plików PHP przez demona FastCGI (opis niżej).

Wszelkie zmiany powinny zostać przetestowane składniowo przez Nginx'a, służy to tego komenda:

$ nginx-light -t

i powinna ona zwrócic coś takiego:

$ the configuration file /etc/nginx/nginx-light.conf syntax is ok
$ configuration file /etc/nginx/nginx-light.conf test is successful

w przypadku błędu pojawi się informacja gdzie jest błąd.

Logi z błędami w krótkim czasie robią się bardzo duże - to głównie za sprawą różnego rodzaju botów. Przydatną opcją jest wyłączenie logownia próby pobrania plików/katalogów których nie ma na serwerze, a ślady w logach są. Wyłączyć możemy za pomocą przydatnej opcji:

http {
...
      log_not_found off;
...
}

IPv6

Najpierw trzeba sprawdzić czy Nginx został skompilowany z opcją –with-ipv6. Aby to sprawdzić wykonajmy:

$ nginx-light -V

Jeśli Nginx obsługuje IPv6 to w sekcji serwer danego vhosta modyfikujemy listen:

listen     [::]:80;

taki wpis oznacza, że serwer nasłuchuje na IPv4 oraz IPv6, jeśli chcemy, aby tylko i wyłącznie nasłuchiwał na IPv6 ustawiamy:

listen     [::]:80 ipv6only=on;

zamiast [::] możemy podać adres (np: [ffff:a:b:c::01]).

SSL

Tworzymy certyfikaty SSL. Aby to zrobić trzeba zainstalować narzędzia Openssl'a:

$ install openssl-tools

Generowanie certyfikatów:

$ openssl genrsa -out /etc/nginx/server.key 1024
$ openssl req -new -x509 -days 365 -key /etc/nginx/server.key -out /etc/nginx/server.crt
$ chmod 600 /etc/nginx/server.*

Do sekcji http dopisujemy:

ssl_certificate   server.crt;
ssl_certificate_key server.key;

w sekcji server głównego vhosta wpisujemy:

listen     443 default_server ssl;

w przypadku IPv6:

listen     [::]:443 default_server ssl;

w kolejnych vhostach wystarczy wpisać:

listen     443;

Oczywiście każdy vhost może mieć osobny certyfikat, np:

server {
...
 listen     443;
 ssl_certificate   server1.crt;
 ssl_certificate_key server1.key;
...
}
...
server {
...
 listen     443;
 ssl_certificate   server2.crt;
 ssl_certificate_key server2.key;
...
}

Vhosty

Domyślnie działa nam główny vhost - czyli domyślny. Aby utworzyć kolejnego trzeba dodać do konfiguracji kolejną sekcje server w sekcji http. Aby mieć porządek w pliku konfiguracji polecam dodanie na końcu sekcji http (przed }) opcji:

include     /etc/nginx/vhosts.d/*.conf;

która będzie dodawała konfiguracje z plików (z rozszerzeniem conf) z katalogu /etc/nginx/vhosts.d/. Tego katalogu nie ma więc musimy go stworzyć:

$ mkdir /etc/nginx/vhosts.d/
$ chmod 700 /etc/nginx/vhosts.d/

Przykładowy konfig vhosta:

server {
    listen     [::]:80;
    server_name   nasz.vhost.ltd;
    access_log   /home/users/kamil/www/nasz.vhost.ltd/access.log main;
    error_log    /home/users/kamil/www/nasz.vhost.ltd/error.log error;

    location / {
			autoindex on;
            root  /home/users/kamil/www/nasz.vhost.ltd/htdocs;
            index  index.html index.htm;
    }

}

Z czasem on się zmieni w zależności co będziemy chcieli osiągnąć w danym vhoście.

CGI

CGI będzie nam potrzebne, aby uruchomić np Mailman'a. Ale żeby to zrobić musimy sobie skompilować program do obsługi CGI. A więc zatem instalujemy kompilator:

poldek:/all-avail> install gcc gcc-c++ gcc-objc++ gcc-objc libstdc++- libstdc++-devel git-core autoconf automake fcgi fcgi-devel

Ściągamy i kompilujemy FcgiWrap:

$ mkdir ~/install
$ cd ~/install
$ git clone git://github.com/gnosek/fcgiwrap.git
$ cd fcgiwrap
$ ./configure
$ make

Jeśli podczas make będziecie mieć taki błąd:

fcgiwrap.c:30:24: fatal error: fcgi_stdio.h: No such file or directory

edytujemy plik fcgiwrap.c i zmieniamy w nim linię nr 30 z:

#include <fcgi_stdio.h>

na:

#include <fastcgi/fcgi_stdio.h>

Po skompilowaniu kopiujemy binarkę do /usr/local/bin/

$ cp ~/install/fcgiwrap/fcgiwrap /usr/local/bin/

Tworzymy plik /etc/init.d/fcgiwrap i zapisujemy w nim:

#!/usr/bin/perl

use strict;
use warnings FATAL => qw( all );

use IO::Socket::UNIX;

my $bin_path = '/usr/local/bin/fcgiwrap';
my $socket_path = $ARGV[0] || '/tmp/cgi.sock';
my $num_children = $ARGV[1] || 1;

close STDIN;

unlink $socket_path;
my $socket = IO::Socket::UNIX->new(
  Local => $socket_path,
  Listen => 100,
);

die "Cannot create socket at $socket_path: $!\n" unless $socket;

for (1 .. $num_children) {
  my $pid = fork;
  die "Cannot fork: $!" unless defined $pid;
  next if $pid;

  exec $bin_path;
  die "Failed to exec $bin_path: $!\n";
}

Nadajemy odpowiednie uprawnienia:

$ chmod 750 /etc/init.d/fcgiwrap
$ chown root:nginx /etc/init.d/fcgiwrap

Uruchamiamy:

$ sudo -u nginx /etc/init.d/fcgiwrap
$ chmod 770 /tmp/cgi.sock

Dodpisujemy na koniec pliku /etc/rc.d/rc.local dwa powyższe polecenia.

Przykładowa konfiguracja vhosta Mailmana:

server {
    listen     [::]:80;
    listen     [::]:443;

    server_name   mailman.host.ltd lists.host.ltd;
    access_log   /var/log/httpd/mailman.orchia.pl_access.log main;
    error_log    /var/log/httpd/mailman.orchia.pl_error.log error;

    root  /usr/lib/mailman/cgi-bin;

    location = / {
        rewrite ^ /mailman/listinfo permanent;
    }

    location / {
        rewrite ^ /mailman$uri;
    }

    location ~ ^/mailman(/[^/]*)(/.*)?$ {
        fastcgi_split_path_info (^/mailman/[^/]*)(.*)$;
        include fastcgi.params;
        fastcgi_param GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$1;
        fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
        fastcgi_param PATH_TRANSLATED $document_root$2;
        fastcgi_pass unix:/tmp/cgi.sock;
    }

    location /icons {
        alias /usr/lib/mailman/icons;
    }

    location /mailman/pipermail {
        alias /var/lib/mailman/archives/public;
        autoindex on;
    }

}

PHP

Instalujemy PHP'a:

poldek:/all-avail> install php-common php-cgi php-cli php-fpm

Ustawiamy zmienne w pliku /etc/php/php-fpm.conf

pid = run/php/fpm.pid
daemonize = yes
listen = 127.0.0.1:9000
listen.allowed_clients = 127.0.0.1
user = nginx
group = nginx
pm = dynamic
pm.min_spare_servers = 5
pm.max_spare_servers = 35

Tworzymy strukturę katalogów pod vhosta:

$ mkdir -p /home/users/user/www/moj.vhost.ltd/htdocs
$ mkdir -p /home/users/user/www/moj.vhost.ltd/tmp
$ chmod -R 750 /home/users/user/www/moj.vhost.ltd/htdocs
$ chmod -R 770 /home/users/user/www/moj.vhost.ltd/tmp
$ chown -R user:http /home/users/user/www/moj.vhost.ltd

Tworzymy plik /etc/nginx/vhosts.d/moj.vhost.ltd i zapisujemy w nim konfigurację:

server {
    listen     [::]:80;
    server_name   cp.kamilm.net;
    access_log   /home/users/user/www/moj.vhost.ltd/access.log main;
    error_log    /home/users/user/www/moj.vhost.ltd/error.log error;

    location / {
            root  /home/users/user/www/moj.vhost.ltd/htdocs;
            index  index.html index.htm index.php;
    }

    location ~ \.php$ {
        include     /etc/nginx/fastcgi/moj.vhost.ltd.param;
        fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
        fastcgi_index  index.php;
        fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME /home/users/user/www/moj.vhost.ltd/htdocs$fastcgi_script_name;
    }

}

Tworzymy katalog na konfigurację paramterów PHP'a dla vhostów:

$ mkdir /etc/nginx/fastcgi
$ chmod 700 /etc/nginx/fastcgi

Tworzymy plik /etc/nginx/fastcgi/moj.vhost.ltd.param i zapisujemy w nim:

fastcgi_param QUERY_STRING    $query_string;
fastcgi_param REQUEST_METHOD   $request_method;
fastcgi_param CONTENT_TYPE    $content_type;
fastcgi_param CONTENT_LENGTH   $content_length;

fastcgi_param SCRIPT_NAME    $fastcgi_script_name;
fastcgi_param REQUEST_URI    $request_uri;
fastcgi_param DOCUMENT_URI    $document_uri;
fastcgi_param DOCUMENT_ROOT   $document_root;
fastcgi_param SERVER_PROTOCOL  $server_protocol;

fastcgi_param GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1;
fastcgi_param SERVER_SOFTWARE  nginx/$nginx_version;

fastcgi_param REMOTE_ADDR    $remote_addr;
fastcgi_param REMOTE_PORT    $remote_port;
fastcgi_param SERVER_ADDR    $server_addr;
fastcgi_param SERVER_PORT    $server_port;
fastcgi_param SERVER_NAME    $server_name;

# PHP only, required if PHP was built with --enable-force-cgi-redirect
fastcgi_param REDIRECT_STATUS  200;

fastcgi_param PHP_VALUE "open_basedir=/home/users/user/www/moj.vhost.ltd/htdocs:/home/users/user/www/moj.vhost.ltd/tmp:/usr/share/php/:/usr/share/pear/
upload_tmp_dir=/home/users/user/www/moj.vhost.ltd/tmp
session.save_path=/home/users/user/www/moj.vhost.ltd/tmp
sendmail_path='/usr/sbin/sendmail -f user -t -i'";

Robimy reload Nginx'a:

$ /etc/init.d/nginx-light reload

Gdy normalne strony działają, a w PHP nie chcą - pisze np: Bad Gateway to najpierw sprawdźmy czy konfiguracja PHP'a jest dobra. Sprawdzić możemy prostym przykładem:

$ echo "<?php echo \"dupa\"; " | php

PERL

czekam aż ktoś kopnie nowszą wersję perla do repo wtedy dokończe z wraperem perla.

Statystyki

W konfiguracji Nginx'a danego vhosta musimy mieć zapis:

        location /nginx_status {
            stub_status   on;
            access_log   off;
            allow  127.0.0.1;
            deny  all;
        }

Czasem bywa tak, że danego vhosta możemy odpytywać nie z localhost'a tylko z wew/zew IP - należy go dopisać do allow. Wystarczy przeładować Nginx'a i możemy się odwoływać do http://vhost.ltd/nginx_status - gdy to zadziała możemy pobierać dane i wciągać je do naszego systemu statystyk. Np w MRTG:

Tworzymy plik nginx_vhost.ltd.conf:

#
# Nginx stat
#
# connections

WorkDir: /home/users/vftp/www/stats.sun.orchia.pl/htdocs

Target[nginx_con]: `/etc/mrtg/conf.d/mrtg-nginx con`
Options[nginx_con]: growright, integer, nobanner, nopercent, transparent
Title[nginx_con]: Nginx Connections
MaxBytes[nginx_con]: 2048
YLegend[nginx_con]: Connections
ShortLegend[nginx_con]: con
LegendI[nginx_con]:
LegendO[nginx_con]: con:
Legend1[nginx_con]: Connections
Legend2[nginx_con]: Connections
PageTop[nginx_con]: <h1>Nginx Connections</h1>
# requests
Target[nginx_req]: `/etc/mrtg/conf.d/mrtg-nginx req`
Options[nginx_req]: gauge, growright, nobanner, nopercent, transparent
Title[nginx_req]: Nginx Requests
MaxBytes[nginx_req]: 2048
YLegend[nginx_req]: request/s
ShortLegend[nginx_req]: req/s
Legend1[nginx_req]: Requests per Second
Legend2[nginx_req]: Requests per Second
LegendI[nginx_req]:
LegendO[nginx_req]: Requests:
PageTop[nginx_req]: <h1>Nginx Requests</h1>

Do pliku /etc/mrtg/conf.d/mrtg-nginx zapisujemy:

#!/usr/bin/perl
# $Revision: 2 $
# $Date: 2008-09-12 15:11:40 +0300 (Fri, 12 Sep 2008) $

my %opt = (
# http link to nginx stub_status, be sure turn on stub_status in nginx conf
  nginx_status  => 'http://localhost:80/nginx_status',
# path for program what may dump web page, normaly lynx -dump
#  lynx      => 'lynx -dump',
  lynx      => 'wget -q -Y off -O -',
);

$opt{var} = $ARGV[0] if $ARGV[0];
$opt{nginx_status} = $ARGV[1] if $ARGV[1] and $ARGV[1]=~/^http:\/\/\w+/;
$opt{var} ||= '';

my $do = `$opt{lynx} $opt{nginx_status}`;

if ($opt{var} eq 'req') {
  $do=~/^Active connections:\s*(\d+)\s*$/ms or warn "Error! Can't find data!\nIN :\n$do";
  $opt{d2} = $opt{d1} = $1;
}
elsif ($opt{var} eq 'con') {
  $do=~/^\s*(\d+)\s+(\d+)\s+(\d+)\s*$/ms or warn "Error! Can't find data!\nIN :\n$do";
  $opt{d2} = $opt{d1} = $3;
}
#elsif { $do=~/^Reading:\s+(\d+).*Writing:\s+(\d+).*Waiting:\s+(\d+)/; }
else {
  $opt{var} = 'ERROR';
  $opt{d2} = $opt{d1} = 0;
  warn "Error! Please read the help and set (req|con)\n";
}

print "$opt{d1}\n";
print "$opt{d2}\n";
#print "$opt{up}\n" if $opt{up};
print "Nginx $opt{var}\n";

Inne

HTTP Auth:

server {
...
    location / {
...
            auth_basic      "Restricted";
            auth_basic_user_file /home/users/user/www/moj.vhost.ltd/.htpasswd;
    }
	}

Plik /home/users/user/www/moj.vhost.ltd/.htpasswd możemy wygenerować za pomocą skryptu, który musimy pobrać:

$ wget http://trac.edgewall.org/browser/trunk/contrib/htpasswd.py?format=txt
$ mv ./htpasswd.py?format=txt ./htpasswd.py
$ chmod 755 ./htpasswd.py

Aby plik działał musimy mieć zainstalowany pakier python-modules:

poldek:/all-avail> install python-modules

Uruchamiamy wg składni:

$ ./htpasswd.py -c -b /home/users/user/www/moj.vhost.ltd/.htpasswd admin tajne_haslo

HTTP → HTTPS:

server {
...
        listen 80;
        rewrite     ^(.*)     https://$server_name$1 permanent;
...
}

server {
...
        listen 443;
        fastcgi_param HTTPS on;
...
}

Zend:

server {
...
		location / {
...
				if (!-f $request_filename) {
				  rewrite ^(.*)$ /index.php last;
				  break;
				}
		}
nginx.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/16 11:47 przez 127.0.0.1