Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


postgresql

PostgreSQL

Administracja

Zalogowanie się do PostgreSQL za pomocą psql

Logujemy się na root’a:

su - postgres -c 'psql template1'
Password:
Welcome to psql 8.3.5, the PostgreSQL interactive terminal.

Type: \copyright for distribution terms
    \h for help with SQL commands
    \? for help with psql commands
    \g or terminate with semicolon to execute query
    \q to quit

template1=#

Stworzenie użytkownika na bazie danych

template1=# CREATE USER uzytkownik WITH ENCRYPTED PASSWORD 'nasz_haslo';
CREATE ROLE
template1=#

Zmiana hasła dla użytkownika

template1=# ALTER USER uzytkownik WITH ENCRYPTED PASSWORD 'nowe_pass';
ALTER ROLE
template1=#

Usunięcie użytkownika z bazy danych

template1=# DROP USER uzytkownik;
DROP ROLE
template1=#

Stworzenie instancji na bazie danych

template1=# CREATE DATABASE nowa_baza;
CREATE DATABASE
template1=#

Stworzenie instancji na bazie danych i powiązanie jej z użytkownikiem

template1=# CREATE DATABASE nowa_baza WITH OWNER = uzytkownik;
CREATE DATABASE
template1=#

Stworzenie bazy danych z kodowaniem UTF8 i powiązanie jej z użytkownikiem

template1=# CREATE DATABASE nowa_baza WITH OWNER = uzytkownik ENCODING = 'UNICODE';
CREATE DATABASE
template1=#

Usunięcie instancji na bazie danych

template1=# DROP DATABASE nowa_baza;
DROP DATABASE
template1=#

Nadanie praw dla innego użytkownika

GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO user2;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO user2;

Nadanie praw tylko do odczytu

dbname=# GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO user_ro;
GRANT
dbname=# GRANT SELECT ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO user_ro;
GRANT

Nadanie praw tylko do backupu

CREATE USER backup_user WITH ENCRYPTED PASSWORD 'password';
GRANT CONNECT ON DATABASE production to backup_user;
\c production
GRANT USAGE ON SCHEMA public to backup_user;
GRANT SELECT ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO backup_user;
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO backup_user;

Wyświetlenie tabel w bazie danych

dbname=> \dt
         List of relations
 Schema |      Name      | Type | Owner
--------+--------------------------+-------+-------
 public | cmm_application     | table | user
 public | cmm_dictionary      | table | user
 public | cmm_principal      | table | user
 public | cmm_register       | table | user
...

Wyświetlenie listy użytkowników

template1=# SELECT * FROM pg_user;
 usename  | usesysid | usecreatedb | usesuper | usecatupd | passwd | valuntil |               useconfig
------------+----------+-------------+----------+-----------+----------+----------+---------------------------------------------------------------------
 postgres  |    10 | t      | t    | t     | ******** |     |
 phpbb   |  16384 | f      | f    | f     | ******** |     |
 mediawiki |  24576 | f      | f    | f     | ******** |     | {TimeZone=GMT,"DateStyle=ISO, YMD","search_path=mediawiki, public"}
 uzytkownik |  25166 | f      | f    | f     | ******** |     |
(4 rows)

template1=#

Wyświetlenie listy instancji bazodanowych

template1=# SELECT * FROM pg_database;
 datname | datdba | encoding | datistemplate | datallowconn | datconnlimit | datlastsysoid | datfrozenxid | dattablespace | datconfig |        datacl    
-----------+--------+----------+---------------+--------------+--------------+---------------+--------------+---------------+-----------+-------------------------------------
 template1 |   10 |    6 | t       | t      |      -1 |     11510 |     380 |     1663 |      | 
{=c/postgres,postgres=CTc/postgres}
 template0 |   10 |    6 | t       | f      |      -1 |     11510 |     380 |     1663 |      | 
{=c/postgres,postgres=CTc/postgres}
 postgres |   10 |    6 | f       | t      |      -1 |     11510 |     380 |     1663 |      |
 phpbb   | 16384 |    6 | f       | t      |      -1 |     11510 |     380 |     1663 |      |
 mediawiki | 24576 |    6 | f       | t      |      -1 |     11510 |     380 |     1663 |      |
 nowa_baza | 25166 |    6 | f       | t      |      -1 |     11510 |     380 |     1663 |      |
(6 rows)

template1=#

Backup

Sam czysty SQL

$ data=`date +%Y_%m_%d`
$ pg_dump -h localhost -p 5432 -U user -O -b -E UTF8 -Fc -f "db_sql_$data.sql" dbname

Z kompresją

$ pg_dump -h localhost -p 5432 -U user -O -b -E UTF8 -Z 9 -Fc -f "db_sql_$data.c" "dbname"

Bez danych – sam schemat

$ pg_dump -h localhost -p 5432 -U user -O -b -E UTF8 -s -Fc -f "db_sql_$data.sql" "dbname"

Same dane – bez schematu

$ pg_dump -h localhost -p 5432 -U user -O -b -E UTF8 -a -Fc -f "db_sql_$data.sql" "dbname"

Wszystkie bazy

$ pg_dumpall -h localhost -p 5432 -U mysql -O -b -E UTF8 -f "db_allsql_$data.sql"

Odtwarzanie bazy danych

psql -h localhost -p 5432 -U user dbname < plik_db_sql.sql

Crontab

Uwaga: gdy robimy kopię zapasową za pomocą crontab’a to pojawia się problem z hasłem, ponieważ nast nie będzie przy tym, aby można było je wpisać. Aby psql nie pytał o hasło musimy w katalogu domowym użytkownika z jakiego będą wykonywane kopię wpisać do pliku $HOME/.pgpasshasło w postaci:

host:port:dbname:username:password

np:

127.0.0.1:5432:mediawiki:wiki:tajnehaslo111111111

Użytkowanie

Zalogowanie się do PostgreSQL za pomocą psql

$ psql -h localhost -p 15432 -U mediawiki mediawiki
Welcome to psql 8.3.5, the PostgreSQL interactive terminal.

Type: \copyright for distribution terms
    \h for help with SQL commands
    \? for help with psql commands
    \g or terminate with semicolon to execute query
    \q to quit

SSL connection (cipher: DHE-RSA-AES256-SHA, bits: 256)

mediawiki=>

Pokazanie struktury bazy danych

mediawiki=> use mediawiki
mediawiki-> \d
          List of relations
 Schema  |     Name     |  Type  |  Owner
-----------+-----------------------+----------+-----------
 mediawiki | archive        | table  | mediawiki
 mediawiki | category       | table  | mediawiki
 mediawiki | category_id_seq    | sequence | mediawiki
 mediawiki | categorylinks     | table  | mediawiki
.
.
.
 mediawiki | user_groups      | table  | mediawiki
 mediawiki | user_newtalk     | table  | mediawiki
 mediawiki | user_user_id_seq   | sequence | mediawiki
 mediawiki | watchlist       | table  | mediawiki
(51 rows)

mediawiki->

Pokazanie struktury tabeli

mediawiki-> \d archive
          Table "mediawiki.archive"
  Column   |      Type      |   Modifiers
---------------+--------------------------+--------------------
 ar_namespace | smallint         | not null
 ar_title   | text           | not null
 ar_text    | text           |
 ar_page_id  | integer         |
 ar_parent_id | integer         |
 ar_comment  | text           |
 ar_user    | integer         |
 ar_user_text | text           | not null
 ar_timestamp | timestamp with time zone | not null
 ar_minor_edit | smallint         | not null default 0
 ar_flags   | text           |
 ar_rev_id   | integer         |
 ar_text_id  | integer         |
 ar_deleted  | smallint         | not null default 0
 ar_len    | integer         |
Indexes:
  "archive_name_title_timestamp" btree (ar_namespace, ar_title, ar_timestamp)
  "archive_user_text" btree (ar_user_text)
Foreign-key constraints:
  "archive_ar_user_fkey" FOREIGN KEY (ar_user) REFERENCES mwuser(user_id) ON DELETE SET NULL

mediawiki->
postgresql.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/16 11:47 przez 127.0.0.1