Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


proxmox

Proxmox

Przykładowy log z instalacji: Log

Wstęp

Instalujemy minimalną wersję Debiana - czyli: podstawowe narzędzia oraz SSH.

Użytkownik

Usuwamy użytkownika, którego założyliśmy podczas instalacji:

userdel -r -f devel

Instalacja

Podstawowe narzędzia

aptitude install bzip2 unzip p7zip-full mc subversion subversion-tools iptables-persistent telnet tcpdump unzip openvpn zip hdparm smartmontools git rsync

Repozytoria

echo "deb http://download.proxmox.com/debian wheezy pve" >> /etc/apt/sources.list
wget -O- "http://download.proxmox.com/debian/key.asc" | apt-key add -

Uaktualnienie systemu

aptitude update && aptitude full-upgrade

Instalacja kernela

aptitude install pve-firmware pve-kernel-2.6.32-26-pve

Usuwamy stary kernel i aktualizujemy konfigurację Gruba:

apt-get remove linux-image-amd64 linux-image-3.2.0-4-amd64 linux-base

Po tej zmianie należy uruchomić ponownie serwer i sprawdzić czy jest uruchomiony na kernelu Proxmoxa:

root@proxmox:~# uname -r
2.6.32-26-pve

Instalacja Proxmoxa

aptitude install pve-headers-2.6.32-26-pve proxmox-ve-2.6.32 ntp lvm2 postfix ksm-control-daemon vzprocps open-iscsi bootlogd

Konfiguracja

Forwarding

Włączamy forwarding pakietów:

echo "ip_nat_ftp" >> /etc/modules
echo "ip_conntrack_ftp" >> /etc/modules
cat /etc/sysctl.conf | sed "s/\#net.ipv4.ip_forward\=1/net.ipv4.ip_forward\=1/g" > /etc/sysctl.conf.bak
mv /etc/sysctl.conf.bak /etc/sysctl.conf
sysctl -p

Konfigurujemy dodatkowe adresy IP - plik: /etc/network/interfaces.

SMART

Włączamy monitoring dysków:

cat /etc/default/smartmontools | sed "s/\#enable_smart\=\"\/dev\/hda\ \/dev\/hdb\"/enable_smart\=\"\/dev\/sda\ \/dev\/sdb\"/g" > /etc/default/smartmontools.bak
cat /etc/default/smartmontools.bak | sed "s/\#start_smartd=yes/start_smartd\=yes/g" > /etc/default/smartmontools
cat /etc/default/smartmontools | sed "s/\#smartd_opts\=\"--interval\=1800\"/smartd_opts\=\"--interval\=1800\"/g" > /etc/default/smartmontools.bak
mv /etc/default/smartmontools.bak /etc/default/smartmontools
cat /etc/smartd.conf | sed "s/DEVICESCAN\ -d\ removable\ -n\ standby\ -m\ root\ -M\ exec\ \/usr\/share\/smartmontools\/smartd-runner/DEVICESCAN\ -d\ removable\ -n\ standby\ -m\ admin@domain.ltd\ -M\ exec\ \/usr\/share\/smartmontools\/smartd-runner/g" > /etc/smartd.conf.bak
mv /etc/smartd.conf.bak /etc/smartd.conf

MDADM

Włączamy monitoring macierzy RAID:

cat /etc/mdadm/mdadm.conf | sed "s/MAILADDR\ root/MAILADDR\ admin@domain.ltd/g" > /etc/mdadm/mdadm.conf.bak
mv /etc/mdadm/mdadm.conf.bak /etc/mdadm/mdadm.conf

Reboot

Uruchamiamy ponownie serwer i sprawdzamy czy SMART i MDADM wstały, czy forwarding jest włączony i sieć poprawnie skonfigurowana.

/etc/init.d/smartmontools status
/etc/init.d/mdadm status
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
ip add

Bezpieczeństwo

Zmieniamy domyślny port SSH:

nano /etc/ssh/sshd_config
/etc/init.d/ssh restart

Zmieniamy hasło na root'a jeśli mamy proste na bardziej skomplikowane:

passwd

Dopisujemy swoje klucze do pliku /root/.ssh/authorized_keys.

Firewall

Tu w zależności od sieci. Przykładowy plik:

#!/bin/bash

### VARS

ethNet="eth0"
ethLan="vmbr0"
ethVpn="tap0"

netLan="10.1.2.0/24"
netVpn="10.1.3.0/24"

IPHE1="10.2.2.168"
IPHE2="10.2.2.106"

IPALLOW="192.1.1.0/24"

serverVirt="10.1.2.101"

if [ "$1" = "start" ]; then
 echo "Starting router firewall..."

### POLICY

 POLICY="DROP"
 iptables -P OUTPUT ACCEPT
 iptables -P INPUT  $POLICY
 iptables -P FORWARD $POLICY

### DROP

 # Block spoof address localhost other interfaces with the exception lo
 iptables -A INPUT -t filter ! -i lo -s 127.0.0.0/8 -j DROP

 # Block spoof address private networks in wan interface
 iptables -A INPUT -i $ethNet -s 10.0.0.0/8 -j DROP
 iptables -A INPUT -i $ethNet -s 172.16.0.0/12 -j DROP
 iptables -A INPUT -i $ethNet -s 192.168.0.0/16 -j DROP

 # Flood protection
 iptables -A INPUT -m limit --limit 1/hour -j LOG
 iptables -A INPUT -i $ethNet -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s -j ACCEPT  # ping of death

 #Block invalid packet
 iptables -A INPUT -i $ethNet -p tcp -m state --state INVALID -j DROP

### ACCEPT

 # Accept all packets in localhost
 iptables -A INPUT  -t filter -i lo -j ACCEPT
 iptables -A OUTPUT -t filter -o lo -j ACCEPT
 iptables -A FORWARD -t filter -o lo -j ACCEPT

 # Accept established and related connection
 iptables -A INPUT -i $ethNet -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
 iptables -A INPUT -i $ethLan -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
 iptables -A INPUT -i $ethVpn -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

 # Accept ping
 iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
 iptables -A FORWARD -p icmp -j ACCEPT
 # Accept output connection
 iptables -A OUTPUT -o $ethNet -j ACCEPT

 iptables -A OUTPUT -o $ethLan -j ACCEPT
 iptables -A INPUT -i $ethLan -j ACCEPT

 # VPN
 iptables -A OUTPUT -o $ethVpn -j ACCEPT
 iptables -A INPUT -i $ethVpn -j ACCEPT

 # IP ALLOW
 for ipa in $IPALLOW
 do
  iptables -A INPUT -s $ipa -j ACCEPT
 done

## Services

 # SSH
 iptables -A INPUT -p tcp --dport 12345 -j ACCEPT
 # HTTP
 iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
 # HTTPS
 iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
 # VPN
 #iptables -A INPUT -p udp --dport 1144 -j ACCEPT
 #iptables -A INPUT -p tcp --dport 1144 -j ACCEPT

## FORWARD

 # Forward new connection to Lan network
 iptables -A FORWARD -d $netLan -p tcp -m state --state NEW -j ACCEPT

 # Forward established and related connection
 iptables -A FORWARD -t filter -p tcp -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
 iptables -A FORWARD -t filter -p udp -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
 iptables -A FORWARD -t filter -p icmp -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

 # Forward from Lan network
 iptables -A FORWARD -s $netLan -j ACCEPT
 iptables -A FORWARD -s $netVpn -j ACCEPT
 iptables -A FORWARD -s 192.1.1.0/24 -j ACCEPT

### DNAT (services in Lan)

 # server virt
 iptables -t nat -A PREROUTING --dst $IPHE2 -p tcp --dport 443 -j DNAT --to-destination $serverVirt:8443

### SNAT (maskarada)

 # Set address for server Srutex
 iptables -t nat -A POSTROUTING -o $ethNet -s $serverVirt -j SNAT --to $IPHE2
 # Set address for Lan
 iptables -t nat -A POSTROUTING -o $ethNet -s $netLan -j SNAT --to $IPHE1 # Other in LAN

 iptables-save > /etc/iptables/rules.v4

fi

if [ "$1" = "stop" ]; then
 echo "Stopping router firewall..."

 iptables -F INPUT
 iptables -F OUTPUT
 iptables -F FORWARD
 iptables -t nat -F
 iptables -t nat -F POSTROUTING
 iptables -t nat -F PREROUTING
 iptables -t mangle -F
 iptables -t mangle -F POSTROUTING
 iptables -t mangle -F PREROUTING

 # Flush firewall rules (-F before -X)
 iptables -t filter -F
 iptables -t nat -F
 iptables -t mangle -F

 # Delete firewall chains
 iptables -t filter -X
 iptables -t nat -X
 iptables -t mangle -X

 # Set counter to zero
 iptables -t filter -Z
 iptables -t nat -Z
 iptables -t mangle -Z

 # Default policy
 iptables -P INPUT ACCEPT
 iptables -P OUTPUT ACCEPT
 iptables -P FORWARD ACCEPT

fi


if [ "$1" = "restart" ]; then
 $0 stop
 $0 start
fi


if [ "$1" = "" ]; then
 echo "Usage: $0 [start|stop|restart]"
fi

zapisujemy do /root/firewall.sh i nadajemy odpowiednie uprawnienia:

chmod 700 /root/firewall.sh

Wykonujemy:

/root/firewall.sh restart

Wykonujemy restart serwera i sprawdzamy czy firewall jest ustawiony:

iptables -n -L

Sieć wirtualna

Należy stworzyć podsieć na potrzeby komunikacji z serwerami wirtualnymi, ja wykorzystuję podsieć z puli prywatnych - tą, która podałem w firewallu. Klikamy wg poniższego zrzutu ekranu:

Po kliknięciu OK należy wykonać restart serwera, ale uwaga! W moim przypadku Proxmox usunął z konfiguracji sieci wpis:

allow-hotplug eth0

Należy edytować plik /etc/network/interfaces.new i dopisać w/w wpis bezpośrednio przed:

iface eth0 inet static

Po upewnieniu się, że konfiguracja jest poprawna należy wykonać restart serwera.

Komunikat o subskrypcji

Jeśli irytuje nas komunikat o nie wykupionej subskrypcji to możemy go wyłączyć modyfikując kod:

cp /usr/share/pve-manager/ext4/pvemanagerlib.js /usr/share/pve-manager/ext4/pvemanagerlib.js.bak
export test0="data.status !== 'Active'"
cat /usr/share/pve-manager/ext4/pvemanagerlib.js | sed "s/${test0}/false/g" > /usr/share/pve-manager/ext4/pvemanagerlib.js.new
mv /usr/share/pve-manager/ext4/pvemanagerlib.js.new /usr/share/pve-manager/ext4/pvemanagerlib.js

Wirtualki

Dodawanie

Klikamy:

 • Create VM,
 • podajemy nazwę wirtualnej maszyny - nazwa musi być zgodna z domeną - czyli najlepiej same litery, znaki i ew „-”,
 • zaznaczamy odpowiedni system operacyjny, w przypadku Debiana będzie to Linux 3.x/2.6.x Kernel,
 • aby zainstalować system należy podmontować obraz iso do wirtualnej maszyny, w tym celu należy wybrać obraz iso, lista wyboru obrazów jest zależna od tego co się znajduje w katalogu /var/lib/vz/template/iso na maszynie fizycznej,
 • dysk twardy, ja zalecam wybieranie Bus/Device: Virtio i Format: RAW,
 • CPU: jeśli jest to Linuks to zazwyczaj wybieram maszyny 64bitowe - czyli domyślnie kvm64, w przypadku Windowsów w zależności od posiadanej wersji: kvm32 lub kvm64,
 • Network: jeśli na wirtualnej maszynie będzie Linuks to wybieramy e1000 lub VirtIO, w przypadku Windowsów E1000.
 • klikamy na Finish.

Po stworzeniu wirtualnej maszyny klikamy na nią oraz wybieramy Console - maszyna nie jest jeszcze włączona. Po otworzeniu się nowego okienka w przeglądarce uruchomi się konsola, która wymaga Javy! Aplet Javy połączy się za pomocą przeglądarki (z naszego komputera) do maszyny fizycznej - i tu mała uwaga będzie się łączył na porty 5900-n - gdzie n to ilość otartych konsol na serwerze - te porty należy odblokować dla naszych IP, z których będziemy się łączyć. Po uruchomieniu się konsoli oraz apletu Javy należy kliknąć na Start.

Forwardowanie ruchu

Forwardować ruch możemy na dwa sposoby, za pomocą firewall'a - sekcja DNAT lub za pomocą Nginx'a w trybie revProxy - w przypadku ruchu HTTP.

Regułka dla firewalla:

iptables -t nat -A PREROUTING --dst $IPZEW -p tcp --dport $PORT_NA_IP_ZEW -j DNAT --to-destination $IPWEW_WIRTUALKI:$PORT_WIRTUALKI

Nginx - przykładowy Vhost:

server {
    listen 443;
    server_name vhostname.domain.ltd;

    ssl on;
    ssl_certificate cert.crt;
    ssl_certificate_key cert.key;

    ssl_session_timeout 5m;

    ssl_protocols SSLv3 TLSv1;
    ssl_ciphers ALL:!ADH:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv3:+EXP;
    ssl_prefer_server_ciphers on;

  location / {
    proxy_pass http://10.1.2.101:80;
    proxy_next_upstream error timeout invalid_header http_500 http_502 http_503 http_504;
    proxy_redirect off;
    proxy_buffering off;
    proxy_set_header    Host      $host;
    proxy_set_header    X-Real-IP    $remote_addr;
    proxy_set_header    X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  }
}

W przypadku Nginx'a należy najpierw zainstalować oraz odblokować porty, na których będzie nasłuchiwał:

aptitude install nginx

Przenoszenie na innego Proxmoxa

Przy przenoszeniu należy wyłączyć maszynę wirtualną, zarchiwizować plik RAW, który znajduje się w /var/lib/vz/images/101/vm-101-disk-1.raw ← gdzie 101 to ID maszyny z panelu Proxmoxa, archiwizacja:

tar czf /var/lib/vz/images/101/vm-101-disk-1.raw.tgz /var/lib/vz/images/101/vm-101-disk-1.raw

Po spakowaniu należy skopiować plik tgz na nowy serwer. Na nowym serwerze należy stworzyć wirtualną maszynę z uwzględnieniem ustawień maszyny na starym Proxmoksie, czyli:

 • typ systemu operacyjnego,
 • typ kontrolera,
 • format dysku wirtualnego,
 • typ karty sieciowej oraz mac address.

Należy wypakować plik tgz i podmienić go z nowo stworzonym plikiem nowej wirtualki.

proxmox.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/16 11:47 (edycja zewnętrzna)