Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


jboss_5

Wstęp

JBoss - czyli serwer aplikacji napisanych w Javie. Ze względu iż namęczyłem się z JBossem postanowiłem to opisać tu w tym miejscu bo to co piszą w JBoss Community na oficjalnej stronie to nie działa - a przynajmniej mi nie działało jakiś czas temu. Próbowałem wykonać proste rzeczy na JBossie, które np. w Apachu są bardzo proste, a w JBossie okazały się katorgą dla mnie. JBoss bazuje na Tomcacie, ale jest tak przerobiony, że składnia Tomcata nie zawsze pasuje. Dużo się naszukałem po forach jak co zrobić i może komuś się przyda ten poniższy opis.

Instalacja

Konto

Najpierw zaczynamy od stworzenia konta pod procesy JBossa – tak jest po prostu bezpieczniej – nie zalecam tego robić na koncie root'a. A więc tworzymy użytkownika:

$ useradd -c "JBoss" -d /home/users/jboss -G users -m jboss

Ustawiamy hasło użytkownikowi jboss:

$ passwd jboss

i logujemy się na użytkownika jboss.

Java

Niestety ciężko podać tu linka do Javy bo jest on generowany ze strony, więc musicie sami ściągnąć albo zainstalować z poldka.

Jeśli ściągamy ze strony: http://www.sun.com/java/ - to po ściągnięciu kopiujemy na serwer oraz rozpakowujemy:

$ chmod +x ./jdk-6u21-linux-i586.bin
$ ./jdk-6u21-linux-i586.bin

Tu należy stworzyć symboliczny link, gdybyśmy chcieli uaktualnić Jave w przyszłości nie zmieniając zmiennych tylko podgrywając nową wersje:

$ ln -s ./jdk1.6.0_21 ./jdk

Jeśli z poziomu poldka to:

$ poldek -i java-sun-jdk-base

W/w obydwa przypadki są poprawne, ale Java leży w innym miejscu. Jak pobraliśmy ręcznie i rozpakowaliśmy to Java leży w katalogu: /home/users/jboss/jdk, albo /usr/lib/jvm/java-sun jeśli instalowaliśmy za pomocą poldka.

JBoss

Ściągamy i rozpakowujemy Jboss'a:

$ wget http://ovh.dl.sourceforge.net/project/jboss/JBoss/JBoss-5.1.0.GA/jboss-5.1.0.GA.zip
$ unzip ./jboss-5.1.0.GA.zip

Tworzymy symboliczny link – głównie dla wygody i ew upgrejdu JBoss'a:

$ ln -s ./jboss-5.1.0.GA ./jboss

Konfiguracja

Zmienne

Trzeba zdefiniować dwie zmienne jeśli chcemy, aby JBoss się poprawnie uruchomił:

$ echo "export JAVA_JBOSS=\$HOME/jboss" >> ./.bashrc

Jeśli instalowaliśmy ręcznie Jave to:

$ echo "export JAVA_HOME=\$HOME/jdk" >> ./.bashrc

jeśli z poziomu poldka to:

$ echo "export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-sun" >> ./.bashrc

Warto też dodać binaria Javy do zmiennej PATH:

$ echo "export PATH=\$PATH:\$JAVA_HOME/bin" >> ./.bashrc

Zmienne będą obowiązywać po ponownym zalogowaniu się.

JBoss nie uruchomi się gdy nie będzie mógł rozwiązać poprawnie hostname naszej maszyny, należy dodać do pliku /etc/hosts odpowiedni wpis (z poziomu root'a):

$ echo „10.0.0.5 nasz_hostname” >> /etc/hosts

Nasze IP uzyskamy z wyniku polecenia: ifconfig, a hostname z polecenia hostname.

JBoss

Domyślnie JBoss będzie nasłuchiwał na localhoście (127.0.0.1) jeśli chcemy się do niego dostać z zewnątrz to musimy zmienić wpisy o nasłuchiwaniu JBoss'a. W tym celu edytujemy plik: $HOME/jboss/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/jbossweb.sar/server.xml i szukamy wpisu:

   <!-- A HTTP/1.1 Connector on port 8080 -->
   <Connector protocol="HTTP/1.1" port="8080" address="${jboss.bind.address}" 
        connectionTimeout="20000" redirectPort="8443" />

i zamieniamy go na:

   <!-- A HTTP/1.1 Connector on port 8080 -->
   <Connector protocol="HTTP/1.1" port="8080" address="0.0.0.0" 
        connectionTimeout="20000" redirectPort="8443" />

Uruchomienie

JBoss'a możemy uruchomić za pomocą polecenia:

$ ~/jboss/bin/run.sh

Ze względu iż nie bardzo mamy jak wyjść z tego programu więc należało by uruchomić JBoss'a w screenie:

$ screen ~/jboss/bin/run.sh

Aby wyjść ze screena należy nacisnąć: CTRL+a CTRL+d, aby wejść w screena ponownie należy wpisać:

$ screen -r

JBoss nasłuchuje na porcie 8080 (http). Ten port można zmienić w pliku: $HOME/jboss/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/jbossweb.sar/server.xml w sekcji, którą konfigurowaliśmy.

Aby móc przewijać logi w górę w screenie należy wejść w tryb kopiowania: CTRL+a CTRL+[, aby wyjść z trybu kopiowania naciskamy: CTRL+c. Jeśli chcemy wyłączyć JBoss'a będąc w screenie naciskamy CTRL+c, wtedy JBoss dostanie komunikat od systemu, że należy zamknąć demona i zacznie wyłączanie usługi. Jeśli chcemy wyłączyć JBoss'a z poziomu konsoli nie wchodząc do screena należy wykonać komendę:

$ ~/jboss/bin/shutdown.sh -S

JBoss jest gotowy do pracy i można uploadować aplikacje (rozszerzenia: war lub ear) do katalogu: $HOME/jboss/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy. Z doświadczenia wiem, że kopiowanie aplikacji do katalogu JBoss'a kończy się błędami w JBossie, gdy on jest uruchomiony. Dzieje się tak ponieważ próbuje on deplojować aplikację w locie co często kończy się porażką bo jeśli aplikacja zbyt długo się kopiuje to on nie może rozpakować aplikacji (eary oraz wary są pakowane zipem) – nie może bo plik nie jest jeszcze cały na dysku. Najbezpieczniej jest zamknięcie JBoss'a, upload aplikacji i uruchomienie JBoss'a. Gdy podgrywamy nowszą wersję naszej aplikacji (ear lub war) to polecam usuwanie katalogów z tymczasowymi danymi generowanymi przez JBoss'a:

$ rm -R ~/jboss/server/default/{work,data,tmp}

usuwanie należy wykonywać przy zastopowanym JBossie. Deplojowanie aplikacji możemy też wykonać z konsoli webowej JBoss'a logując się na nią – domyślnie user=pass to admin=admin.

Bezpieczeństwo

Domyślnie JBoss jest zabezpieczony za pomocą bindowania się na localhosta – co nie umożliwia potencjalnym hostom dostanie się do niego z domyślnym hasłem. Jednak JBoss'a zbindowaliśmy na zewnętrzny adres i w tym momencie należałoby zmienić hasło oraz odpowiednio zabezpieczyć aplikacje systemowe JBoss'a.

Zmiana hasła

Zmianę hasła przeprowadzamy za pomocą wy-edytowania pliku: ~/jboss/server/default/conf/props/jmx-console-users.properties – domyślnie jest ono:

admin=admin

zmieńmy na inne:

admin=nowehaslomoje123

Zmiana hasła nie wymaga restartu JBoss'a.

SSL

Bezpiecznie się łączyć z naszymi aplikacjami za pomocą SSL'a. Najpierw musimy wygenerować odpowiednie certyfikaty:

$ openssl genrsa -out ./ssl.key 1024
$ openssl req -new -x509 -days 365 -key ./ssl.key -out ./ssl.crt
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:PL
State or Province Name (full name) [Some-State]:wojewodztwo
Locality Name (eg, city) []:Miasto
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Nazwa Firmy
Organizational Unit Name (eg, section) []:IT
Common Name (eg, YOUR name) []:nasza_domena.lan
Email Address []:admin@nasza_domena.lan
$ openssl pkcs12 -export -in ./ssl.crt -inkey ./ssl.key -out ssl.p12 -name jboss
Enter Export Password:
Verifying - Enter Export Password:
$ keytool -importkeystore -srckeystore ./ssl.p12 -srcstoretype pkcs12 -srcalias jboss -srcstorepass nasze_tajne_haslo -destkeystore ./ssl.jks -deststoretype jks -deststorepass nasze_tajne_haslo

Mamy wygenerowany certyfikat w formacje jks, teraz należy go skopiować do katalogu JBoss'a:

$ cp ./ssl.jks ./jboss/server/default/conf/

Aby włączyć SSL'a na JBossie musimy go najpierw zatrzymać:

$ ~/jboss/bin/shutdown.sh -S

Edytujemy plik $HOME/jboss/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/jbossweb.sar/server.xml, znajdujemy sekcje:

   <!-- SSL/TLS Connector configuration using the admin devl guide keystore
   <Connector protocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true" 
      port="8443" address="${jboss.bind.address}"
      scheme="https" secure="true" clientAuth="false" 
      keystoreFile="${jboss.server.home.dir}/conf/chap8.keystore"
      keystorePass="rmi+ssl" sslProtocol = "TLS" />
   -->

i zamieniamy ją na:

   <!-- SSL/TLS Connector configuration using the admin devl guide keystore -->
   <Connector protocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true" 
      port="8443" address="0.0.0.0"
      scheme="https" secure="true" clientAuth="false" 
      keystoreFile="${jboss.server.home.dir}/conf/ssl.jks"
      keystorePass="nasze_tajne_haslo" sslProtocol = "TLS" />

Wartość zmienne keystorePass trzeba zmienić z nasze_tajne_haslo na hasło, które ustawiliście przy generowaniu certyfikatu.

Startujemy JBoss'a:

$ screen ~/jboss/bin/run.sh

JBoss nasłuchuje na porcie 8443 (https) oraz na 8080 (http). Te porty można zmienić w pliku: $HOME/jboss/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/jbossweb.sar/server.xml.

Vhosty

Definiowanie vhostów na JBossie jest toporne ponieważ trzeba zrobić odpowiednie wpisy w konfiguracji oraz w pliku aplikacji ear albo war – co wiąże się z rozpakowaniem i spakowaniem tych plików.

Zatrzymujemy JBoss'a:

$ ~/jboss/bin/shutdown.sh -S

Edytujemy plik $HOME/jboss/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/jbossweb.sar/server.xml i dodajemy nową sekcję Host:

<Server>
...
	<Service name="jboss.web">
...
   <Engine name="jboss.web" defaultHost="localhost">
...
    <Host name="localhost">
...
    </Host>

    <Host name="nasz.vhost.pl">
      <Alias>alias.vhost.pl</Alias>

      <Alias>alias5.vhost.pl</Alias>

      <Valve className="org.jboss.web.tomcat.service.jca.CachedConnectionValve"
        cachedConnectionManagerObjectName="jboss.jca:service=CachedConnectionManager"
        transactionManagerObjectName="jboss:service=TransactionManager" />
    </Host>
...
   </Engine>
  </Service>
</Server>

Teraz trzeba dodać do pliku: projekt.war/WEB-INF/jboss-web.xml (jeśli to jest plik ear to w tym pliku musi być jeszcze war i w nim dodajemy - w tym warze)

<!DOCTYPE jboss-web PUBLIC
  "-//JBoss//DTD Web Application 4.2//EN"
  "http://www.jboss.org/j2ee/dtd/jboss-web_4_2.dtd">
<jboss-web>
  <context-root>/</context-root>
  <virtual-host>nasz.vhost.pl</virtual-host>
</jboss-web>

Jeśli nie ma takiego pliku: projekt.war/WEB-INF/jboss-web.xml to go musimy stworzyć, jeśli jest to musimy w/w treść dodać inteligentnie czyli nagłówek pliku może już być zdefiniowany.

Jak takie coś w bardzo szybki sposób przeprowadzić? Za pomocą programu mc – dzięki unzipowi i zipowi zainstalowanemu w systemie możliwe jest za pomocą mc operowanie na pliku zip (czyli war i ear też) wchodząc w niego. Problem się pojawi, gdy jest to plik ear wtedy musimy wejść w ten plik, skopiować plik war na dysk i wtedy wejść w plik war zmodyfikować go i znów skopiować do pliku ear. Jeśli w pliku war nie ma pliku: projekt.war/WEB-INF/jboss-web.xml to go tworzymy na dysku i kopiujemy go do wara za pomocą mc. Nie wiem czy dobrze to opisałem i wytłumaczyłem, ale mniej więcej tak to można zrobić;)

Allow/deny

Dostęp po adresie IP możemy dać lub też zabronić na poziomie vhosta bo właśnie tam się definiuje ACLe. Tu akurat jest bardzo prosto (chyba, że się korzysta z JBoss Community;)) - edytujemy plik: $HOME/jboss/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/jbossweb.sar/server.xml i w sekcji danego hosta tworzymy wpisy:

<Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve" allow="10.100.*" deny="*" />

Taką regułkę najlepiej dać dla vhosta localhost ponieważ od razu odetniemy dostęp dla hostów z poza 10.100.* do aplikacji systemowych JBoss'a. Oczywiście zamiast 10.100.* dajemy swoje pule adresowe sieci lokalnej, albo tylko dla 127.0.0.1 :)

Zakończenie

Wszelkie uwagi mile widziane na kamil|at|kamilm.net, postaram się dopisać w najbliższym czasie jak ustawić odpowiednie parametry do przydzielania pamięci w JBossie bo to jest też bolączka tego serwera aplikacji.

jboss_5.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/16 11:47 przez 127.0.0.1